skip to Main Content

Zie voor onderstaande tekst uit de omgevingsvisie de gemeente Zwolle

Noord

In Zwolle-Noord staat er veel op de agenda. Kort samengevat richten we ons op het verbeteren van het woon- en leefklimaat in de wijken. Dit willen we doen door de sociale cohesie (de mate waarin inwoners zich verbonden voelen elkaar en met hun buurt) te versterken, de bereikbaarheid van nieuwe én bestaande voorzieningen verbeteren, en de verbinding met het centrum te optimaliseren.

We kijken ook de andere kant op, naar de mogelijkheden in het ‘buitengebied’. In Dijklanden bieden we geen ruimte voor een nieuwe woonwijk. De Vecht en de uiterwaarden is een gebied met veel natuurwaarden, dat we behouden en beschermen.

We onderzoeken ook de ruimte die bedrijventerrein Hessenpoort krijgt. Met een uitbreiding richting het noorden of oosten, creëren we meer mogelijkheden voor ruimtevragende bedrijven. Hessenpoort en Tolhuislanden zijn ook de voorkeursgebieden voor grootschalige opwekking van duurzame energie. In de vorm van zonneparken op maaiveldhoogte en windenergie, rekening houdend met de weidevogels in het gebied. het gebied tussen de stad Zwolle en de Vecht zien als een gebeid met een mix aan functies. We behouden en versterken het landschappelijke, cultuurhistorisch en recreatief waardevolle karakter van het gebied. We zien kansen voor de ontwikkeling van een warmtefabriek voor winning van aardwarmte uit de ondergrond.

Holtenbroek willen we verder ontwikkelen als woon-werk-leer-en-recreëer-gebied. Door de wijken Holtenbroek en AA Landen beter te verknopen met het centrum-stedelijke gebied, kan de Zwartewaterallee een stadsallee worden waaraan gewoond, gewerkt en naar school gegaan kan worden. Een verblijfsgebied met stedelijke allure. 

‘Mijn Zwolle van morgen 2030’

Lees hier meer over de omgevingsvisie op de site van de gemeente Zwolle

Back To Top